Privacy Policy

Privacyverklaring Annelieke Mak Lev coaching Versie 1.1
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerking verantwoordelijke in de zin van de AVG, is Annelieke Mak Lev- coaching, gevestigd aan 1218 CS Hilversum.
Cookies
Indien wij op onze website van cookies gebruik maken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert. Verdere informaties over het plaatsen van cookies, kunt u lezen in de cookieverklaring op onze website.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens in het kader van het eerste contact: In het kader van het eerste contact hebben wij beschikking over uw naam en telefoonnummer en/of e-mailadres (contactgegevens).
Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden en met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 2 maanden na ontvangst verwijderd.
Persoonsgegevens in het kader van een coachingstraject: Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Het kan hier gaan om naam, adres, geboortedatum van het kind, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens (in verband met betaling).
Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. In het geval er gevraagd is om verslaglegging, zullen wij deze gegevens bewaren zolang het traject loopt. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om een administratie te voeren, waarvoor een wettelijke bewaartermijn en -plicht bestaat waar wij ons aan houden.
De gegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Beveiliging
We doen alles wat redelijkerwijs van ons kan worden verwacht om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met onze verwerkers, die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen, met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijk afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 maanden na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen volgens de contactmogelijkheden zoals vermeld op onze site.
Laatst bijgewerkt op 1 januari 2024