Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en het uitvoeren van opdrachten gebruikt Lev coaching de volgende voorwaarden. In de rest van het document wordt Lev coaching vermeld als Lev. Met opdrachtgever wordt cliënt, het bestuur of de school die een dienst afneemt bedoeld. Cliënt: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met de kinder-gezins-onderwijscoach. Indien dit een minderjarige betreft, wordt onder “cliënt” eveneens de gezaghebbende ouder of voogd verstaan.

Kinder- gezins-onderwijscoach: Annelieke Mak Lev coaching, gevestigd aan 1218 CS Hilversum.

Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website

https://lev-coaching.nl.

We/wij: de cliënt en de kinder-gezin-onderwijscoach samen.

Algemeen De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de opdrachtgevers en Lev-coaching.

1. Offertes

Alle offertes en overeenkomsten schrijft Lev op basis van de informatie die de opdrachtgever aanlevert. De opdrachtgever zorgt ervoor alle relevante informatie naar waarheid te geven. Offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders vermeld op de offerte.

2. Levering van diensten.

1.Zodra een opdrachtgever instemt met het voorstel van Lev, spant Lev zich in om  de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden zal Lev dit zo snel mogelijk melden bij de opdrachtgever. Indien er sprake is van omstandigheden die door beiden partijen niet te voorzien zijn, streeft Lev ernaar om samen met de opdrachtgever naar een passende oplossing te zoeken. De cliënt of opdrachtgever neemt ten alle tijde zijn eigen verantwoordelijkheid. 

2. We stellen samen aan het begin een haalbaar doel, welke gedurende het traject kan worden bijgesteld. We investeren allebei de weg naar het doel. De kinder-gezins-onderwijscoach en cliënt, het bestuur of de school verplicht zich tot maximale inspanning tijdens de opdracht/coaching. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Deze globale inschatting kan tijdens het traject worden bijgesteld. Het traject is klaar als het gestelde doel is behaald. Desgewenst kan er een vervolgtraject worden gestart. 

3.Bedenktijd voor trainingen, coaching via open inschrijving via de website of email geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kan de klant afzien van zijn bestelling. Dit dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

3. Niet kunnen uitvoeren van de opdracht

1.Indien Lev door ziekte de opdracht niet kan uitvoeren, zoekt Lev naar een mogelijkheid om de gemiste dagen zo snel mogelijk in te halen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan factureert Lev de gemiste dagen niet. 

2.Indien de opdracht niet uitgevoerd kan worden door ziekte of afwezigheid vanuit de opdrachtgever of wegens ziekte/afwezigheid van de cliënt op wie de opdracht betrekking heeft dan zal de opdrachtgever deze ziekte zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 8.00 op de dag van de werkzaamheden melden aan Lev. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail gemaakt en geannuleerd worden. Tijdens begeleidingsmomenten is Lev niet telefonisch bereikbaar, maar spreek gerust de voicemail in. Indien de afwezigheid voor het vermelde tijdstip gemeld is, zoekt Lev naar een moment om de werkzaamheden in te halen. Indien de afwezigheid niet op tijd gemeld wordt, vervallen de werkzaamheden voor die dag. Deze uren worden wel gefactureerd. In het geval van langdurige ziekte gaat Lev in gesprek gaan met de opdrachtgever over het vervolg van de werkzaamheden. Mocht er sprake zijn van een door de overheid verplichte schoolsluiting ten tijde van een verbetertraject, studiedag of overige (bv Covid) dan zijn er diverse opties:

* Studiedagen kunnen wellicht op een andere locatie gehouden worden

* Verzetten van studiedag of verbetertraject is mogelijk tot binnen een half jaar van de oorspronkelijke geplande datum. Dit doen Lev en opdrachtgever in overleg en binnen alle redelijkheid. 

Zijn bovenstaande opties geen van alle mogelijk dan is het mogelijk om in het geval van een door de overheid opgelegde schoolsluiting het traject of studiedag te laten vervallen. Lev brengt dan alleen de gemaakte kosten voor eventuele voorbereiding en materialen in rekening. Door het ondertekenen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met het betalen van deze kosten.

3. Voor Kinder-gezinscoaching geldt, indien de cliënt niet op de afspraak kan komen en dit op tijd aangeeft tot 48 uur voor aanvang, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Wordt de afspraak afgezegd voor 24 uur 50% verschuldigd en binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan berekent de kinder-gezins-onderwijscoach kosten van de coachingsafspraak.

4.Voor Kinder-gezinscoaching geldt dat het kind/de jongere wordt gebracht en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald. Het is mogelijk dat Lev in overeenstemming met de client thuis bij de client komt. Na een begeleidings- of coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en/of een en ander te bespreken. Tijdens een evaluatiegesprek kunnen de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken worden.

 4. Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar

1.Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan geheel op zich neemt. 

2.Indien het voor de kinder-gezin-onderwijsscoach onduidelijk is dat er meer dan één gezaghebbende ouder is, kan de kinder-gezins-onderwijscoach niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de ondertekenende gezaghebbende ouder dat de andere ouder akkoord is. Zie in dit verband ook artikel 3.3 van deze voorwaarden.

5. Vertrouwelijkheid

1.Alle informatie die wordt verstrekt door de opdrachtgever en/of medewerkers van de opdrachtgever wordt door Lev vertrouwelijk behandeld. Lev verstaat onder vertrouwelijk wanneer de opdrachtgever en/of zijn medewerkers dit hebben aangegeven of als dit duidelijk uit de informatie blijkt. Lev heeft een privacyverklaring en houdt zich hieraan.

2.De kinder-gezinscoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingsbijeenkomsten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

3.Indien kinderen vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij de kinder-gezinscoach, tenzij zij inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan is de kinder-gezinscoach verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Dit gebeurt altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen. 

4.Ziet de kinder-gezinscoach in de situatie van de cliënt, en/of van het kind of de omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreekt zij dit met de cliënt en laat het in eerste instantie aan de cliënt om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van het beroepsgeheim.

5.Ook kan het voorkomen dat de kinder-gezinscoach een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

6. Observatie of Verslaglegging

1.Indien gewenst, maakt de kinder-gezins-onderwijscoach van de begeleidings-/coaching momenten een verslag, dat tevens als overdracht naar school, huisarts en/of psycholoog/kinderarts kan dienen. De cliënt kiest er zelf voor of hij/zij hier gebruik van wil maken. Voor het maken van een verslag of het doen van een observatie wordt volgens de tarieven voor coaching gefactureerd. 

2.Aantekeningen die worden gemaakt tijdens de begeleiding/coaching worden na afloop van het traject vernietigd. Verslaglegging wordt veilig door de kinder-gezins-onderwijscoach bewaard in de administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt.

7. Klachten

Indien de cliënt klachten of bezwaren heeft met betrekking tot het handelen van de kinder-gezinscoach en/of het ingezette coachingstraject, dan dient hij of zij dit zo snel mogelijk aan Lev te melden. Dit kan persoonlijk, per e-mail of per telefoon. Er wordt dan zo spoedig mogelijk overlegd over een passende oplossing voor zowel de kinder-gezins-onderwijscoach als de cliënt/opdrachtgever. Het indienen van een klacht geeft de cliënt niet het recht om betaling van reeds genoten en gefactureerde coachingsmomenten achterwege te laten.

8. Tarieven

1.De tarieven zijn te vinden op de website of zijn op te vragen bij Lev. Alle diensten zijn vrij van BTW, tenzij anders vermeld.

2.Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per email, zijn inbegrepen in de begeleiding. Telefonisch tijdens werktijden.

3.Tijdsbestedingen vanaf 15 minuten worden geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt voor overleg een aparte afspraak ingepland.

9. Betaling

1.Facturering vindt maandelijks plaats op basis van de gewerkte uren. Voor trainingen, workshops en studiedagen stemmen Lev en opdrachtgever af hoe de facturering plaats zal vinden. Dit staat altijd vermeld in de offerte.

2.Bij trainingen of workshops met een open inschrijving geldt: inschrijving is definitief na betaling van de factuur.

3.Betaling dient binnen 21 dagen na factuurdatum te gebeuren. Door het ondertekenen van de offerte verbindt de opdrachtgever zich aan het betalen van de gefactureerde werkzaamheden.

4.Er wordt na de coaching betaald via betaalverzoek en de factuur per email verzonden, op basis van de gemaakte uren en afgesproken werkzaamheden. 

5.Is er niet na de coaching of opdracht betaald, dan ontvangt de cliënt of opdrachtgever een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt of opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de eerste betalingsherinnering aan de betaling voldaan hebben, dan wordt een tweede betalingsherinnering verstuurd. Bij de tweede betalingsherinnering wordt €5 administratiekosten per nota in rekening gebracht. Indien na de tweede betalingsherinnering de betaling nog steeds uitblijft, dan is Lev genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, geheel voor rekening van de cliënt of opdrachtgever. Bij een betalingsachterstand kan de begeleiding worden opgeschort, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

10. Intellectueel eigendom

1.Al het materiaal vervaardigd door Lev blijft eigendom van Lev. Het materiaal dat vervaardigd is voor de organisatie van de opdrachtgever mag gebruikt worden binnen de organisatie. Materialen die tijdens de werkzaamheden door Lev verstrekt zijn voor gebruik door de opdrachtgever ontvangt Lev bij afronding van de werkzaamheden terug. Ontbrekende materialen schaft Lev opnieuw aan. De kosten die Lev maakt voor het opnieuw aanschaffen van materialen vermeldt Lev op de factuur. Deze kosten dienen door de opdrachtgever betaald te worden. Op al het gebruikte lesmateriaal als de ontwikkelde producten geldt het intellectuele eigendom van Lev. De materialen mogen door deelnemers gebruikt worden in de eigen praktijk. Het mag niet worden gebruikt in andere situaties of als lesmateriaal zonder toestemming van Lev. Doorsturen, uitlenen of kopiëren mag in geen enkel geval.

2. Lev is niet aansprakelijk voor schade geleden door foutieve of onvolledig aangeleverde informatie door de opdrachtgever. Adviezen aan externen of ouders, voogden of verzorgers worden altijd in overleg met de opdrachtgever gegeven. Indien externen, ouders of voogden of verzorgers op basis van dit advies een klacht indienen, is Lev hier niet voor aansprakelijk.

11. Tussentijdse beëindiging

1.Beide partijen kunnen, indien er sprake is van een tekortkoming van de wederpartij de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Indien er sprake is van een tekortkoming dienen beide partijen de andere partij de mogelijkheid te geven om deze tekortkoming recht te zetten. 

2.Mocht Lev in de samenwerking merken dat het proces niet meer klopt, dan wordt dit besproken en kan Lev besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer met regelmaat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de cliënt niet meewerkt. Lev is eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in het geval de betaling uit handen moet worden gegeven. De cliënt mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Alle genoten begeleidingsmomenten dienen te worden betaald en de cliënt is verder tot niks verplicht. Lev mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen mocht er sprake zijn van wijzigingen in maatregelen op externe locaties. Alle genoten begeleidingsmomenten dienen te worden betaald door de cliënt

12. Privacyverklaring

Om de aangeboden diensten goed te kunnen leveren, verzamelt Lev diverse gegevens van opdrachtgever en/of deelnemers van cursussen. Lev gaat zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens. Meer informatie vind je in de privacyverklaring van Lev. Deze is te vinden op de site van www.lev-coaching.nl

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2024