Algemene voorwaarden

1. Definities
De onderstaande definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle overige contracten en documenten van Lev coaching.
Cliënt: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met de kinder-gezins-onderwijscoach. Indien dit een minderjarige betreft, wordt onder “cliënt” eveneens de gezaghebbende ouder of voogd verstaan.
Diensten: het coachen van kinderen, jongeren, ouders en onderwijzers alsmede het geven/organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.
Kinder- gezins-onderwijscoach: Annelieke Mak Lev coaching, gevestigd aan 1218 CS Hilversum.   
Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website https://lev-coaching.nl.
We/wij: de cliënt en de kinder-gezin-onderwijscoach samen.
Website: www.lev-coaching.nl
2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de kinder-gezins-onderwijscoach en de uitvoering daarvan.
2. Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig of op welke wijze dan ook buiten toepassing worden verklaard, al dan niet door de rechter, dan zullen de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Na het intakegesprek, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op de expertise van de kindercoach, kunnen we tot samenwerking overgaan. De cliënt gaat akkoord met de voorwaarden en de prijs zoals op de website vermeld.
2. We stellen samen aan het begin een haalbaar doel, welke gedurende het traject kan worden bijgesteld. We investeren allebei de weg naar het doel. De kinder-gezins-onderwijscoach en cliënt verplicht zich tot maximale inspanning tijdens de coaching. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Deze globale inschatting kan tijdens het traject worden bijgesteld. Het traject is klaar als het gestelde doel is behaald. Desgewenst kan er een vervolgtraject worden gestart.
3. De kinder-gezins-onderwijscoach is afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt door de cliënt en gaat er dan ook vanuit dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Indien er informatie onvolledig is of wordt achtergehouden, dan kan dit invloed hebben op het coachingstraject.
De cliënt neemt ten alle tijde zijn eigen verantwoordelijkheid.
4. Afspraken en verhindering
1. Het kind/de jongere wordt gebracht en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald. Na een begeleidings- of coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en/of een en ander te bespreken. Tijdens een evaluatiegesprek kunnen de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken worden.
2. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail gemaakt en geannuleerd worden. Tijdens begeleidingsmomenten is de kinder-gezins-onderwijscoach niet telefonisch bereikbaar, maar spreek gerust de voicemail in.
3. Indien de cliënt niet op de afspraak kan komen en dit op tijd aangeeft tot 48 uur voor aanvang, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Wordt de afspraak afgezegd voor 24 uur 50% verschuldigd en binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan berekent de kinder-gezins-onderwijscoach kosten van de coachingsafspraak.
5. Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar
1. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan geheel op zich neemt.
2. Indien het voor de kinder-gezin-onderwijsscoach onduidelijk is dat er meer dan één gezaghebbende ouder is, kan de kinder-gezins-onderwijscoach niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de ondertekenende gezaghebbende ouder dat de andere ouder akkoord is. Zie in dit verband ook artikel 3.3 van deze voorwaarden.
6. Vertrouwelijkheid
1. De kinder-gezins-onderwijscoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingsbijeenkomsten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.
2. Indien kinderen vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij de kinder-gezins-onderwijscoach, tenzij zij inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan is de kinder-gezins-onderwijscoach verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Dit gebeurt altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.
3. Ziet de kinder-gezins-onderwijscoach in de situatie van de cliënt, en/of van het kind of de omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreekt zij dit met de cliënt en laat het in eerste instantie aan de cliënt om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van het beroepsgeheim.
4. Ook kan het voorkomen dat de kinder-gezins-onderwijscoach een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
7. Observatie of Verslaglegging
1. Indien gewenst, maakt de kinder-gezins-onderwijscoach van de begeleidings-/coachingsmomenten een verslag, dat tevens als overdracht naar school, huisarts en/of psycholoog/kinderarts kan dienen. De cliënt kiest er zelf voor of hij/zij hier gebruik van wil maken. Voor het maken van een verslag of het doen van een observatie wordt volgens de tarieven voor coaching gefactureerd.
2. Aantekeningen die worden gemaakt tijdens de begeleiding/coaching worden na afloop van het traject vernietigd. Verslaglegging wordt veilig door de kinder-gezins-onderwijscoach bewaard in de administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt.
8. Klachten
Indien de cliënt klachten of bezwaren heeft met betrekking tot het handelen van de kinder-gezinscoach en/of het ingezette coachingstraject, dan dient hij of zij dit zo snel mogelijk aan de kinder-gezins-onderwijscoach te melden. Dit kan persoonlijk, per e-mail of per telefoon. Er wordt dan zo spoedig mogelijk overlegd over een passende oplossing voor zowel de kinder-gezins-onderwijscoach als de cliënt. Het indienen van een klacht geeft de cliënt niet het recht om betaling van reeds genoten en gefactureerde coachingsmomenten achterwege te laten.
9. Tarieven
1. De tarieven zijn te vinden op de website of zijn op te vragen bij de kinder-gezins-onderwijscoach. Alle diensten zijn vrij van BTW, tenzij anders vermeld.
2. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per email, zijn inbegrepen in de begeleiding. Telefonisch tijdens werktijden. 
3. Tijdsbestedingen vanaf 15 minuten worden geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt voor overleg een aparte afspraak ingepland.
4. De kinder-gezins-onderwijscoach houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. 
10. Betaling en facturering
1. Er wordt na de coachingsessie betaald via betaalverzoek en de factuur per email verzonden, op basis van de gemaakte uren en afgesproken werkzaamheden.
2. De (ouders van de) cliënt verplichten zich de betaling na de coaching sessie in volledigheid over te maken naar de rekening van Annelieke Mak; Lev-coaching.
3. Is er niet na de coaching sessie betaald, dan ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt of de cliënt zelf niet binnen 14 dagen na de eerste betalingsherinnering aan de betaling voldaan hebben, dan wordt een tweede betalingsherinnering verstuurd. Bij de tweede betalingsherinnering wordt €5 administratiekosten per nota in rekening gebracht.
4. Indien na de tweede betalingsherinnering de betaling nog steeds uitblijft, dan is Lev-coaching genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, geheel voor rekening van de cliënt.
5. Bij een betalingsachterstand kan de begeleiding worden opgeschort, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
11. Aansprakelijkheid
Indien de cliënt een rechtspersoon betreft, kan de kinder-gezins-onderwijscoach nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kinder-gezins-onderwijscoach. Een eventuele schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering. Bij lichamelijke- en psychische klachten, dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts.
12. Garantie
1. Alle diensten van de kinder-gezins-onderwijscoach zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de het kind, jongeren, ouders, en onderwijskundige. Ouders/jong volwassenen passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.
2. De kinder-gezins-onderwijscoach garandeert zich optimaal in te spannen voor een zo passend mogelijk coachingstraject.
3. De kinder-gezins-onderwijscoach kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen geven. Het advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.
13. Beëindiging van de overeenkomst
1. Mocht de kinder-gezins-onderwijscoach in de samenwerking merken dat het proces niet meer klopt, dan wordt dit besproken en kan de kinder-gezins-onderwijscoach besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer met regelmaat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de cliënt niet meewerkt.
2. De kinder-gezins-onderwijscoach is eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in het geval de betaling uit handen moet worden gegeven, zoals beschreven in art. 10.4 van deze voorwaarden.
3. De cliënt mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Alle genoten begeleidingsmomenten dienen te worden betaald en de cliënt is verder tot niks verplicht.
4. De kinder-gezins-onderwijscoach mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen mocht er sprake zijn van wijzigingen in maatregelen op externe locaties. Alle genoten begeleidingsmomenten dienen te worden betaald door de cliënt.
14. Rechts- en forumkeuze
1. Deze voorwaarden en alle daarmee samenhangende overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.
2. Indien er geschillen ontstaan tussen de cliënt en de kinder-gezins-onderwijscoach, zullen zij er alles aan doen om dit onderling en in goed overleg samen op te lossen of de overeenkomst per direct te beeindigen.
15. Vind plaats en wijzigingen Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website en kunnen naar eigen inzicht door de kinder-gezins-onderwijscoach, Annelieke Mak, worden gewijzigd. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.
Versie 1.1 – Laatst bijgewerkt op 1 januari 2024